Malomsok Község Önkormányzata

8533 Malomsok, Fő tér 19.
Tel.: 89 347 802
Fax: 89 347 802
Adószám:: 15426637-1-19
E-mailmalomsok8533@gmail.com
Tevékenységi kör: általános közigazgatás
Honlap címewww.malomsok.hu

Felettes szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

 
Megnevezése Állami Számvevőszék
Székhelye 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.
Postacíme 1364 Budapest 4., Pf.: 54
Telefon 1 484 9100
Fax 1 484 9100
E-mail szamvevoszek@asz.hu
Honlap www.asz.hu

 

 
Megnevezése Magyar Államkincstár
Székhelye 8200 Veszprém, Budapesti út 4.
Postacíme 8210 Veszprém, Pf.: 3000
Telefon 88 623 900 vagy 88 429 466
Fax 88 423 907
E-mail igazgato.veszprem@allamkincstar.gov.hu
Honlap www.allamkincstar.gov.hu 
 
Megnevezése Veszprém Megyei Kormányhivatal
Székhelye 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Postacíme 8201 Veszprém, Pf.: 184
Telefon 88 579 300
Fax 88 579 349
E-mail hivatal@veszprem.kdrkh.hu
Honlap www.veszpremkozig.helyinfo.hu

 

Jogszabályok

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

 

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról

1997. évi C. törvény a választási eljárásról

1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről

218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről

1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

6/1958. (VII.4.) IM rendelet a hagyatéki eljárásról

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

168/1999. (XI.24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és

nyilvántartásáról

218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

149/1997. (IX.10.) Kormány rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról

331/2006. (XII.23.) Kormány rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről